+420 603 528 590 reditel@zusslatinany.cz

Školné a půjčovné

Školné za pololetí ve školním roce 2023/2024

Hudební obor Přípravné a základní studium (individuální) 1500,-
Hudební obor Přípravné a základní studium (skupina 2 žáků) 1300,-
Hudební obor Přípravné a základní studium (skupina 3-4 žáků) 1100,-
Hudební obor Žáci navštěvující pouze soubory   300,-
Taneční obor Přípravné studium 1100,-
Taneční obor Základní studium 1300,-
Výtvarný obor Přípravné a základní studium 1500,-
Studium pro dospělé (individuální) Žák platí dvojnásobek školného

Termíny plateb

1. pololetí – 15. října 2023

2. pololetí – 15. března 2024

Případné slevy na školném se řeší individuálně s ředitelem školy.

Půjčovné

Žákovi naší školy může být po dohodě s třídním učitelem zapůjčen hudební nástroj. Zapůjčení nástroje je zpoplatněno podle pořizovací ceny nástroje. U ceny do 5000 Kč je půjčovné 60 Kč/měsíc, 5001 – 15000 Kč je půjčovné 80 Kč/měsíc, nad 15000 Kč je půjčovné 100 Kč/měsíc. Žádost o zapůjčení nástroje rodiče vyřizují s třídním učitelem žáka. Při převzetí nástroje bude třídním učitelem předána smlouva o zapůjčení hudebního nástroje s podmínkami půjčovného.

Výuka a školné

Žák nemá nárok na náhradu výuky z důvodu své nepřítomnosti (nemoc, rodinné důvody, školní výlet, apod.)

Pokud je umožněna prezenční výuka, tak online výuka není možná.

Náhradu hodin a suplování za nepřítomného učitele zajišťuje vedení školy

Úplata za vzdělávání žáků na ZUŠ (školné) není použita na platy učitelů, ale je součástí provozních nákladů školy (nákup učebních pomůcek, opravy, administrativa, apod.). Platy učitelů jsou v plné výši hrazeny ze státního rozpočtu.

Základní umělecká škola se musí řídit zákony, vyhláškami a nařízeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci jsou na naší škole vyučováni podle školního vzdělávacího programu, vytvořeném na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v daném studijním zaměření. Tudíž výuka na naší škole není „kroužek“.

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné.

 Nastat mohou následující situace:

 • žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije,
 • zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
 • zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
 • zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 70/2019 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 70/2019 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.

Z vyhlášky č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání:

 • 7 Ukončení vzdělávání

(2) Žák přestává být žákem školy:
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5.

Zdroj: metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. září 2020 určený školám, na které se vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)Vyhláška č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Poznámka: Vyhláška č. 423/2020 Sb. ze dne 16. října 2020 s účinností od 23. října 2020 mění ve Článku IV vyhlášku o základním uměleckém vzdělávání. V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, se za větu první vkládá věta „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací“.

Martin Líska, ředitel ZUŠ Slatiňany

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZUŠ Slatiňany

 

předseda: Jan Karlík
pokladní: Gabriela Karlíková
členové: Alena Opavská, Petra Voldánová, Martin Líska (člen za ZUŠ)

IČ: 21136963

Stanovy SRPDŠ při ZUŠ Slatiňany

Při ZUŠ Slatiňany působí Spolek rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ), který spolupracuje při pořádání a organizování veřejných akcích školy. Prostředky SRPDŠ jsou vynakládány například na:

 • nákup učebních pomůcek pro žáky napříč obory
 • dotace na výjezdová nebo školní soustředění žáků
 • dopravu na akce školy (autobusy a ostatní dopravy na akce ZUŠ)
 • občerstvení účinkujících žáků na veřejných akcích školy
 • náklady žáků, kteří reprezentují školu na soutěžích
 • dárky pro absolventy školy
 • zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy

Kontakty na členy výboru SRPDŠ jsou k dispozici u ředitele školy. Pro bližší informace o činnosti SRPDŠ nás kontaktujte na emailové adrese: srpds@zusslatinany.cz

Adresa

Základní umělecká škola Slatiňany
Raisova 173
538 21 Slatiňany
IČO: 64782042

 

Tel.: 603 528 590
e-mail:  reditel@zusslatinany.cz

Novinky

ZUŠ Open

ZUŠ Open

Vážení rodiče, Základní umělecká škola Slatiňany vás srdečně zve na ZUŠ Open - VIII. ročník...

číst více

Web vytvořil AKO Enterprise s.r.o.